Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Od 21 do 30 maja 2018 r. odbędzie się nabór uzupełniający do przedszkoli oraz oddziałów "0" prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, wymienionych poniżej. Informujemy równocześnie, że warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej będzie wypełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek dostępny będzie od dnia 21 maja 2018 r. od godz. 10:00.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do placówek:

 1. Publiczne Przedszkole nr 1 - przy ul. Profesora Kaliny
 2. Publiczne Przedszkole nr 2 - przy ul. Staroprzygodzkiej
 3. Publiczne przedszkole nr 7 - przy ul. Piastowskiej
 4. Publiczne Przedszkole nr 11 - przy ul. Kujawskiej
 5. Publiczne Przedszkole nr 12 - przy ul. Gen. Andersa
 6. Publiczne Przedszkole nr 11 - filia przy ul. Grabowskiej
 7. Publiczne przedszkole nr 13 - filia przy ul. Krotoszyńskiej
 8. Oddział zerowy w Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Królowej Jadwigi
 9. Oddział zerowy w Szkole Podstawowej nr 5, przy ul. Grabowskiej

Uwaga:
do filii Przedszkola nr 11 przy ul. Grabowskiej,  przyjmowane będą dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat, natomiast do pozostałych placówek dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Ostrowie Wielkopolskim.

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  (troje i więcej dzieci w rodzinie - wymagane oświadczenie o wielodzietności)

 2. niepełnosprawność kandydata;
  (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Każde z powyższych kryteriów ma taką samą wartość punktów wynoszącą 1000.
Dodatkowo obowiązują wyszczególnione poniżej kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą Rady Miejskiej dnia 28 stycznia 2015 r.
 
 1. dziecko rodziców / opiekunów prawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym  – 50 punktów;
  (wymagane oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym)

 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola pierwszego wyboru – 30 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

 3. dziecko dotychczas uczęszczające do żłobka – 20 punktów;
  (wymagane zaświadczenie ze żłobka o dotychczasowym uczęszczaniu dziecka)

 4. zgłoszenie po raz pierwszy do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci  – 15 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

 5. szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniające konieczność jego przyjęcia do przedszkola – 10 punktów;
  (oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym, mającym wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniającym konieczność jego przyjęcia do przedszkola)

 6. dziecko rocznikowo trzyletnie i starsze – 5 punktów.
  Kryterium istotne w przypadku otwarcia rekrutacji uzupełniającej dla dzieci 2,5 letnich
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.Do pobrania:

 1. Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019
 3. Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym;
 4. Oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym;
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Rekrutacja ID: 125; Wersja: 8.123.293.1391 Harmonogram ID: 0;