Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Od 1 marca do 31 marca 2019 r. trwa elektroniczny nabór do przedszkoli, w którym przyjmowane są dzieci w wieku, od 3 do 6 lat, zamieszkałe wspólnie z rodzicami / rodzicem samotnie wychowującym / prawnym opiekunem w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci, które z różnych przyczyn nie dostaną się do wybranych przedszkoli w rekrutacji zasadniczej będzie można zapisać podczas rekrutacji uzupełniającej, która otwarta zostanie 21 maja 2019 r.

UWAGA - kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Przypominamy również, że wszystkie dzieci w wieku 6 lat, mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach zerowych zlokalizowanych w szkołach podstawowych.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.


Kryteria naboru dzieci, zostały określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do przedszkola należy dostarczyć wypełnione oświadczenie (zamieszczone poniżejUwaga:
Dokumenty i oświadczenia, które należy dostarczyć razem z wnioskiem do przedszkola przedszkola pierwszego wyboru, znajdują się w sekcji "Dokumenty do pobrania"


Informujemy równocześnie, że w przedszkolach niepublicznych również trwa nabór i zapisy odbywają się bezpośrednio w tych placówkach.Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku.  Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do dostępu  i sprostowania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO). Szczegółowa klauzula informacyjna wynikająca z  art. 13 RODO dostępna jest w sekretariacie przedszkola, do którego złożono wniosek.
Rekrutacja ID: 126; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 366;