Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Od 1 marca do 31 marca 2017 r. odbędzie się (elektroniczny) nabór do przedszkoli, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, będzie można zapisać (tylko w przypadku wolnych miejsc) podczas rekrutacji uzupełniającej, która przeprowadzona zostanie w dniach od 22 maja do 30 maja 2017 r.
(szczegółowy harmonogram naboru w załączeniu)

Informujemy równocześnie, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do publicznych przedszkoli, należy dostarczyć do przedszkola w terminie od 20 lutego do 28 lutego 2017 r.
(deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w załączeniu).

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru wyszczególnionych poniżej, określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - Ustawa
z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  (troje i więcej dzieci w rodzinie - wymagane oświadczenie o wielodzietności)

 2. niepełnosprawność kandydata;
  (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Każde z powyższych kryteriów ma taką samą wartość punktów wynoszącą 1000.
Dodatkowo obowiązują wyszczególnione poniżej kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą Rady Miejskiej dnia 28 stycznia 2015 r.
 
 1. dziecko rodziców / opiekunów prawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym  – 50 punktów;
  (wymagane oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym)

 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola pierwszego wyboru – 30 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

 3. dziecko dotychczas uczęszczające do żłobka – 20 punktów;
  (wymagane zaświadczenie ze żłobka o dotychczasowym uczęszczaniu dziecka)

 4. zgłoszenie po raz pierwszy do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci  – 15 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

 5. szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniające konieczność jego przyjęcia do przedszkola – 10 punktów;
  (oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym, mającym wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniającym konieczność jego przyjęcia do przedszkola)


W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia (do pobrania poniżej). Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

Wszystkie dzieci w wieku 6  lat, będą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w (tzw. oddziałach zerowych) zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.Do pobrania:

 1. Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018
 3. Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym;
 4. Oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym;
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Rekrutacja ID: 119; Wersja: 7.100.261.872