Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Do 30 maja 2019 r. trwa nabór uzupełniający do przedszkoli oraz oddziałów "0", wymienionych poniżej. Informujemy równocześnie, że warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej jest wypełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. 
Rekrutacja prowadzona jest dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do placówek:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 - przy ul. Profesora Kaliny
 • Publiczne przedszkole nr 7 - przy ul. Piastowskiej
 • Publiczne przedszkole nr 8 - przy Al. Słowackiego
 • Publiczne przedszkole nr 12 - przy ul. Andersa
 • Publiczne przedszkole nr 13 - filia przy ul. Krotoszyńskiej
 • Publiczne przedszkole nr 14 - przy ul. Bardowskiego
 • Publiczne przedszkole nr 16 - filia przy ul. Królowej Jadwigi
 • Oddział zerowy w Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Królowej Jadwigi
 • Oddział zerowy w Szkole Podstawowej nr 5, przy ul. Grabowskiej

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)


 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  (troje i więcej dzieci w rodzinie - wymagane oświadczenie o wielodzietności)

 2. niepełnosprawność kandydata;
  (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Każde z powyższych kryteriów ma taką samą wartość punktów wynoszącą 1000. Dodatkowo obowiązują wyszczególnione poniżej kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą Rady Miejskiej dnia 30 stycznia 2019 r.
 
 1. dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  – 50 punktów;
  (wymagane oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym)

 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola pierwszego wyboru – 30 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

 3. dziecko dotychczas uczęszczające do żłobka – 20 punktów;
  (wymagane zaświadczenie ze żłobka o dotychczasowym uczęszczaniu dziecka)

 4. zgłoszenie po raz pierwszy do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci  – 15 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

 5. miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się najbliżej przedszkola pierwszego wyboru – 10 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

 6. szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniające konieczność jego przyjęcia do przedszkola – 5 punktów;
  (oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym, mającym wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniającym konieczność jego przyjęcia do przedszkola)

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.Uwaga:
Dokumenty i oświadczenia, które należy dostarczyć razem z wnioskiem do przedszkola pierwszego wyboru, znajdują się w sekcji "Dokumenty do pobrania"

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 388;