Niezalogowany
zmień rozmiar:


Szanowni Państwo!

Od 15 do 24 maja 2020 r. odbędzie się nabór uzupełniający do przedszkoli oraz oddziałów "0" prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, wymienionych poniżej. Informujemy równocześnie, że warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej będzie wypełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek dostępny będzie od dnia 15 maja 2020 r. od godz. 10:00.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do placówek:

 • Przedszkole nr 1 - przy ul. Profesora Kaliny
 • Przedszkole nr 2 - przy ul. Staroprzygodzkiej
 • Przedszkole nr 3 - przy ul. Świetlicowej
 • Przedszkole nr 6 - przy ul. Zamenhofa
 • Przedszkole nr 7 - przy ul. Piastowskiej
 • Przedszkole nr 8 - przy Al. Słowackiego
 • Przedszkole nr 10 - przy ul. Modrzewskiego
 • Przedszkole nr 11 - przy ul. Olsztyńskiej
 • Przedszkole nr 12 - przy ul. Andersa
 • Przedszkole nr 14 - przy ul. Bardowskiego
 • Przedszkole nr 17 - przy ul. 3 Maja

 • Oddział zerowy w Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Królowej Jadwigi

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  (troje i więcej dzieci w rodzinie - wymagane oświadczenie o wielodzietności)

 2. niepełnosprawność kandydata;
  (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Każde z powyższych kryteriów ma taką samą wartość punktów wynoszącą 1000.
Dodatkowo obowiązują wyszczególnione poniżej kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą Rady Miejskiej dnia 30 stycznia 2019 r.
 
 1. dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  – 50 punktów;
  (wymagane oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym)

 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola pierwszego wyboru – 30 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

 3. dziecko dotychczas uczęszczające do żłobka – 20 punktów;
  (wymagane zaświadczenie ze żłobka o dotychczasowym uczęszczaniu dziecka)

 4. zgłoszenie po raz pierwszy do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci  – 15 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

 5. miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się najbliżej przedszkola pierwszego wyboru – 10 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

 6. szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniające konieczność jego przyjęcia do przedszkola – 5 punktów;
  (oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym, mającym wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniającym konieczność jego przyjęcia do przedszkola)

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do placówki - pierwszego wyboru.Uwaga:
Dokumenty i oświadczenia, które należy dostarczyć razem z wnioskiem do przedszkola pierwszego wyboru, znajdują się w sekcji "Dokumenty do pobrania"


Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku.  Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do dostępu  i sprostowania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO). Szczegółowa klauzula informacyjna wynikająca z  art. 13 RODO dostępna jest w sekretariacie przedszkola, do którego złożono wniosek.


Rekrutacja ID: 132; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 0;